Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi nyilatkozat

1.Cégadatok

Cégjegyzékszám:1309144206

Székhely: Dunaharaszti Kölcsey Ferenc utca 27

Adószám: 23135953-2-13

Telefonszám: +36/309077686

E-mail: office@kepkeretstuido.hu

2.Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Képkeret Stúdió Kft

Székhely:2330 Dunaharszti Kölcsey Ferenc utca 27

Cégjegyzékszám:1309144206

adószám: 23135953-2-13

Kapcsolattartó személy neve adatvédelmi ügyekben: Szabóné Boros Éva Zsuzsanna

Kapcsolattartó személy e-mail címe: office@kepkeretstudio.hu

Kapcsolattartó személy telefonszáma: +36 30/9077686

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet).

4. Az adatkezelés elvei
A Képkeret Stúdió Kft. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje. Csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse.Képkeret Stúdió Kft. harmadik féllel nem osztja meg ügyfelei személyes adatait.Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Képkeret Stúdió Kft. által kezelt személyes adatok kezeléséről. Kérhetik azok törlését.

5. Képkeret Stúdió Kft. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

A Képkeret Stúdió Kft. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyfeleiről.Árajánlatot kérő ügyfél neve, email címe, telefonos elérhetősége.Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.Érdeklődés tárgya képkeret típusa, mérete, ára. Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok.Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása.Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Képkeret Stúdió Kft. haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

6.Panasz benyújtásához való jog

Ha az érintett megítélése szerint az adatkezelő jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelő a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az adatkezelő a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH)1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. .


7. A jelen tájékoztató módosításai

A Képkeret Stúdió Kft fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

2018.05.28..